Oferta dla szkół podstawowych

OFERTA  DLA  SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
I ODDZIAŁÓW  GIMNAZJUM

 

UDZIELAMY PORAD, KONSULTACJI, INFORMACJI W SPRAWACH

 • trudności w nauce
 • trudności wychowawczych
 • zaburzeń mowy
 • zaburzeń emocjonalnych
 • doraźnego rozwiązywania konfliktów w rodzinie (przemoc, alkoholizm)
 • dzieci przewlekle chorych
 • uczniów wybitnie uzdolnionych

 

PROPONUJEMY UCZNIOM

 • diagnozę psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną
 • diagnozę dysleksji rozwojowej
 • diagnozę i terapię dzieci moczących się
 • program badań przesiewowych dla uczniów kl. II i III szkoły podstawowej
 • badania przesiewowe słuchu wg programu „Słyszę” w kl. I-III szkoły podstawowej
 • badania przesiewowe wzroku wg programu „Widzę” w kl. I-III szkoły podstawowej
 • badania przesiewowe mowy wg programu „Mówię”
 • terapię zaburzeń mowy
 • terapie psychologiczną zaburzeń zachowania i emocji – szkoła podstawowa
 • terapię pedagogiczną uczniów z deficytami rozwojowymi
 • terapie pedagogiczną uczniów z dysleksją
 • zajęcia warsztatowe o następującej tematyce:
  – zapobieganie przemocy i agresji
  – zapobieganie uzależnieniom (kl. VII SP, kl. II , III Gim)
  – niebezpieczeństwo w internecie ( kl. IV, V, VI SP )
  – bezpieczny wypoczynek (kl. II – VI  SP)
  – techniki uczenia się ( kl. VI i VII SP i II , III Gimn.)

 

PROPONUJEMY NAUCZYCIELOM

 • konsultacje na terenie Poradni i szkoły
 • udział pracowników Poradni w zebraniach rad pedagogicznych lub zespołów samokształceniowych
 • wspieranie nauczycieli i wychowawców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
 • udział pedagogów szkolnych w grupie wsparcia
 • organizowanie sieci współpracy nauczycieli w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom
 • Wspomaganie szkoły w działaniach poprawiających jakość jej pracy

 

PROPONUJEMY RODZICOM

 • udział pracownika Poradni w zebraniach i spotkaniach z rodzicami
 • indywidualne konsultacje na terenie Poradni

 

Informujemy Rodziców, że mogą zgłaszać się do Poradni z każdym nurtującym ich problemem dotyczącym dziecka lub rodziny. Zapewniamy całkowitą dyskrecję i anonimowość.

Oferowane usługi są bezpłatne. Obowiązują pisemne lub telefoniczne zgłoszenia dokonywane przez rodziców lub opiekunów prawnych.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna czynna
od poniedziałku do czwartku w godz.8.00 – 17.00
w piątek od 8.00 – 14.00