Oferta: PPP Gorlice

Wczesne wspomaganie rozwoju

Rejon działania: Miasto Gorlice Gminy: Gorlice (z wyłączeniem Kobylanki, Klęczan), Bobowa, Dominikowice, Łużna, Moszczenica, Ropa, Sękowa, Uście Gorlickie Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju objęte są dzieci, które mają wydaną opinię o potrzebie Wczesnego Wspomagania ze względu na niedosłuch, niedowidzenie, niepełnosprawność intelektualną, niepełnosprawność ruchową, niepełnosprawność sprzężoną, a także autyzm. Zajęcia odbywają się w Filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej znajdującej się w...

zobacz

Dział Małego Dziecka

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Gorlicach obejmuje swoją opieką dzieci w wieku od 0 do 7 lat oraz ich rodziców. Prowadzimy diagnozę i terapię dziecka, rodzicom i nauczycielom zapewniamy specjalistyczną pomoc psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną w formie doradztwa, działań profilaktycznych w środowisku dziecka oraz wsparcia. Służymy pomocą na terenie Poradni i poza nią np. w przedszkolu...

zobacz

Dział szkół podstawowych

OFERTA  DLA  SZKÓŁ  PODSTAWOWYCH I ODDZIAŁÓW GIMNAZJALNYCH Nasza placówka obejmuje pomocą psychologiczno – pedagogiczną dzieci i młodzież szkolną, ich rodziców oraz nauczycieli. Współpracując z rodziną, szkołą i środowiskiem poszukujemy jak najlepszych rozwiązań problemów, z którymi Państwo się do nas zwracają. Dzieci i młodzież można zgłaszać do Poradni na wniosek rodziców oraz dyrektora szkoły lub placówki...

zobacz

Dział szkół ponadpodstawowych

PROPONUJEMY: I. DLA UCZNIÓW na terenie Poradni: diagnozę psychologiczną, diagnozę pedagogiczną, poradnictwo edukacyjno-zawodowe indywidualne i grupowe, indywidualne rozmowy psychologiczne indywidualną terapię Biofeedback – zał. 4, działalność profilaktyczną oraz konsultacje. na terenie szkoły: poradnictwo edukacyjne – zał. 1 działalność profilaktyczną – zał. 1 II. DLA NAUCZYCIELI indywidualne konsultacje na terenie Poradni i Szkół dotyczące młodzieży wymagającej...

zobacz

Doradztwo zawodowe

OFERTA Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, ODDZIAŁÓW GIMNAZJALNYCH I SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH PROPONUJEMY: DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH na terenie szkoły warsztaty dla uczniów klasy VII i VIII szkoły podstawowej – zał. nr.1a. DLA UCZNIÓW ODDZIAŁÓW GIMNAZJALNYCH na terenie Poradni: diagnoza psychologiczna i pedagogiczna uczniów klas III gimnazjum i klas VIII mająca na celu...

zobacz

Oferta logopedyczna

GABINET LOGOPEDYCZNY PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W GORLICACH W ROKU SZKOLNYM 2018/19 PROPONUJE: I. dla dzieci : wspieranie rozwoju dziecka młodszego i ucznia poprzez: diagnozę logopedyczną małych dzieci z opóźnionym lub zaburzonym rozwojem mowy, diagnozę logopedyczną dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z wadami wymowy oraz zaburzeniami mowy, indywidualną terapię logopedyczną dla dzieci 2,3,4 letnich z...

zobacz

Grupa interdyscyplinarna

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Gorlicach jest inicjatorem cyklicznych spotkań grupy interdyscyplinarnej – przedstawicieli placówek i instytucji działających w środowisku lokalnym na rzecz dziecka i jego rodziny. W skład grupy wchodzą przedstawiciele szkół, przedszkoli, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, a także innych, oświatowych i pozaoświatowych instytucji, jak: Centrum Opieki Nad Dzieckiem „Razem” Pełnomocnik ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi Urzędu...

zobacz