Dział Małego Dziecka

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Gorlicach obejmuje swoją opieką dzieci w wieku od 0 do 7 lat oraz ich rodziców. Prowadzimy diagnozę i terapię dziecka, rodzicom i nauczycielom zapewniamy specjalistyczną pomoc psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną w formie doradztwa, działań profilaktycznych w środowisku dziecka oraz wsparcia. Służymy pomocą na terenie Poradni i poza nią np. w przedszkolu lub domu rodzinnym dziecka. Pomoc świadczona przez naszą placówkę jest bezpłatna. Dziecko można skierować do Poradni na wniosek rodziców.  

OFERTA DLA DZIECI W WIEKU OD 0 – 3 LAT ORAZ DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

PROPONUJEMY:

DLA DZIECI

 • wczesną diagnozę (psychologiczną, logopedyczną, pedagogiczną) dzieci w wieku od 0 do 3 lat;
 • diagnozę psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną dzieci od 0-7 życia pod kątem wczesnego wspomagania,
 • diagnozę (psychologiczną, logopedyczną, pedagogiczną) dzieci  w wieku przedszkolnym zał. nr 1
 • pogłębioną obserwację (psychologiczną, logopedyczną, pedagogiczną) funkcjonowania dziecka na terenie przedszkola, domu rodzinnego lub Poradni;
 • diagnozę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (w tym badania w kierunku przyspieszenia lub odroczenia obowiązku szkolnego);
 • kwalifikowanie dzieci do oddziałów integracyjnych lub specjalnych na terenie przedszkola;
 • diagnozę dominacji stronnej;
 • badania przesiewowe dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne na terenie przedszkoli , szkół, zał. nr 4
 • terapię logopedyczną;
 • terapię indywidualną i grupową dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi oraz stymulacja ogólnorozwojowa zał. nr 3
 • grupową terapię dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi z elementami W. Sherborne
 • zajęcia grupowe dla dzieci  3, 4 letnich z nieharmonijnym rozwojem psychoruchowym z elementami W. Sherborne;
 • grupową terapię dla dzieci 2- 3- letnich z opóźnionym lub zaburzonym rozwojem psychoruchowym w formie zabawowo-naśladowczej
 • zajęcia grupowe dla dzieci 2 letnich z opóźnionym rozwojem psychoruchowym a w szczególności z opóźnionym rozwojem mowy.
 • Klub Maluszka – zajęcia grupowe dla dzieci w wieku 2-3 lat nie uczęszczających do przedszkola (zał. 6)  prowadzenie Wczesnego Wspomagania Rozwoju na terenie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej dla dzieci 1 -7 lat (psycholog, pedagog, logopeda, rehabilitant);
 • prowadzenie terapii Biofeedback na terenie PPP

DLA RODZICÓW

 • grupa wsparcia dla rodziców dzieci 2 – 3 – 4 letnich uczęszczających na zajęcia w PPP z opóźnionym i nieharmonijnym rozwojem psychoruchowym (spotkanie cykliczne 1×3 miesiące)
 • grupa wsparcia dla rodziców dzieci 2- 3- 4 letnich z opóźnionym rozwojem psychoruchowym w tym mowy (spotkanie cykliczne 1x 3 miesiące)
 • warsztatowe zajęcia logopedyczne dla rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia ze względu na zaburzenia mowy
 • warsztatowe zajęcia psychologiczno-pedagogiczne dla rodziców
 • indywidualne konsultacje psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne dla rodziców dzieci w wieku od 0 do 7 lat na terenie Poradni, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach
 • spotkania informacyjno- szkoleniowe /warsztatowe dla rodziców (na terenie przedszkoli lub Poradni) zał. nr 2
 • konsultacje, zajęcia warsztatowe po badaniach przesiewowych
 • zajęcia warsztatowe  „Szkoła dla rodziców”

DLA NAUCZYCIELI:

 • poradnictwo/konsultacje dla nauczycieli na terenie Poradni
 • konsultacje odnośnie dzieci objętych na terenie naszej Poradni diagnozą i terapią psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną
 • udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych;
 • poradnictwo/konsultacje dla nauczycieli na terenie przedszkoli/Poradni po  wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby
 • warsztaty edukacyjne dla nauczycieli przedszkoli połączone z prezentacją nowości wydawniczych i pomocy dydaktycznych (tematyka w załączeniu zał. nr 5)

 

Osoby pracujące w dziale Małego Dziecka:

 1. mgr Anna Wójcikiewicz –psycholog,
 2. mgr Anna Lepa – pedagog
 3. mgr Edyta Romaszko- logopeda
 4. mgr Monika Trznadel – logopeda