Oferta dla szkół ponadpodstawowych

OFERTA  DLA  SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
I PONADGIMNAZJALNYCH

UDZIELAMY PORAD, KONSULTACJI, INFORMACJI W SPRAWACH

 • trudności w nauce
 • trudności wychowawczych
 • wyboru dalszego kierunku kształcenia i zawodu
 • zaburzeń mowy
 • zaburzeń emocjonalnych
 • doraźnego rozwiązywania konfliktów w rodzinie (przemoc, alkoholizm)
 • dzieci przewlekle chorych
 • uczniów wybitnie uzdolnionych

 

PROPONUJEMY   UCZNIOM

 • diagnozę psychologiczną i pedagogiczną
 • diagnozę dysleksji rozwojowej
 • badania w kierunku ustalenia predyspozycji zawodowych – pomoc w wyborze kierunku kształcenia i zawodu
 • terapię zaburzeń mowy
 • terapię pedagogiczną dla uczniów z rozpoznaną dysleksją rozwojową
 • warsztaty integracyjno – adaptacyjne dla uczniów klas pierwszych
 • warsztaty z zakresu komunikacji społecznej
 • zajęcia warsztatowe dotyczące technik uczenia się
 • zajęcia profilaktyki prozdrowotnej – warsztaty „Ciąża bez alkoholu”
 • trening antystresowy dla maturzystów
 • zajęcia z profilaktyki narkomanii
 • zajęcia aktywnego i efektywnego poszukiwania pracy – dla uczniów ostatnich klas szkół zawodowych (zasadnicza szkoła zawodowa, liceum zawodowe, technikum)
 • zajęcia warsztatowe dotyczące technik uczenia się
 • poradnictwo indywidualne

 

PROPONUJEMY   NAUCZYCIELOM

 • konsultacje na terenie szkoły lub Poradni
 • udział pracowników Poradni w zebraniach rad pedagogicznych lub zespołów samokształceniowych
 • wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych
 • spotkania grupy wsparcia dla pedagogów szkolnych
 • organizowanie sieci współpracy nauczycieli w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom
 • wspomaganie szkoły w działaniach poprawiających jakość jej pracy

 

PROPONUJEMY  RODZICOM:

 • udział pracownika poradni w zebraniach i spotkaniach z rodzicami
 • indywidualne konsultacje na terenie Poradni

 

Informujemy Rodziców, że mogą zgłaszać się do Poradni z każdym nurtującym ich problemem dotyczącym dziecka lub rodziny. Zapewniamy całkowitą dyskrecję i anonimowość.

Oferowane usługi są bezpłatne. Obowiązują pisemne lub telefoniczne zgłoszenia dokonywane przez rodziców lub opiekunów prawnych.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna czynna
od poniedziałku do czwartku 
w godz. 8.00 – 17.00
w piątek od 8.00 – 14.00