Niepokojące symptomy w rozwoju psychoruchowym oraz rozwoju mowy dziecka.

Niepokojące symptomy w rozwoju psychoruchowym oraz rozwoju mowy dziecka.

 • Dziecka dwuletniego:
  • Nie rozumie prostych komunikatów i poleceń słownych.
  • Nie nawiązuje kontaktu wzrokowego z osobami mówiącymi do niego.
  • Nie wskazuje gestem  przedmiotów.
  • Nie dzieli pola wspólnej uwagi.
  • Nie wymawia prostych słów, komunikuje się gestem, mimiką.
  • Nie obserwuje się wzrostu  aktywności słownej.
  • Nie łączy słów w proste zdania, np. „ Mama daj”, Mama choć”.
  • Nie gryzie, nie żuje, ma problemy z jedzeniem pokarmów o stałej konsystencji.
  • Nie interesuje się zabawkami.
  • Nie reaguje na bodźce słuchowe.
  • Nie wie do czego służy łyżeczka, kredka.
  • Bawiąc się nie stosuje elementów zabawy symbolicznej np. nie naśladuje sytuacji ( picia z pustego kubka, usypiania misia).
  • Nie potrafi rzucać piłką, biegać, otworzyć drzwi.
  • Nie naśladuje czynności wykonywanych przez dorosłych.
 • Dziecka trzyletniego:
  • Nie rozumie bardziej złożonych poleceń i komunikatów słownych.
  • Nie utrzymuje kontaktu wzrokowego.
  • Nie zdaje pytań.
  • Nie buduje wypowiedzi zdaniowych, nie potrafi prowadzić krótkiej rozmowy.
  • Mowa jest nie zrozumiała dla otoczenia.
  • Nie bawi się z innymi.
  • Nie potrafi samodzielnie jeść, umyć zębów czy rąk.
  • Nie potrafi korzystać z toalety, nie kontroluje swoich potrzeb fizjologicznych.
  • Nie potrafi jeździć na 3 kołowym rowerku, rzucać piłką i ją złapać.
  • Nie podejmuje prób rysowania.
  • Powtarza sekwencje ruchowe, np. obraca się w kółko, uporczywie wykonuje jakieś czynności.
 • Dziecka czteroletniego:
  • Nie rozumie złożonych pytań i poleceń słownych.
  • Powtarza bez zrozumienia wyrazy, odpowiada pytaniem na pytanie ( tzw. mowa echolaliczna).
  • Komunikuje się pojedynczymi wyrazami, nie wypowiada się zdaniami, nie prowadzi dialogu.
  • Mowa jest niezrozumiała dla otoczenia.
  • Nie potrafi mówić o przeszłości i przyszłości.
  • Nie jest ciekawe otaczającego świata, nie zadaje pytań o interesujące go rzeczy.
  • Jest nadmiernie pobudzone, bądź przejawia zachowania agresywne.
  • Jest apatyczne, nadmiernie spokojne, nie zgłasza potrzeb.
  • Nie potrafi bawić się w grupie, nie podporządkowuje się zasadom.
  • Nie potrafi samodzielnie jeść, korzystać ze sztućców, toalety.
  • Jest nadwrażliwe na bodźce płynące ze środowiska np. hałas odkurzacza, wiertarki, tykanie zegara itp.
 • Dziecka pięcioletniego:
  • Nie buduje wielozdaniowych wypowiedzi, nie potrafi opowiedzieć zdarzenia, ilustracji, historyjki obrazkowej.
  • W wypowiedziach występują agramatyzmy.
  • Nie potrafi wyjaśnić znaczenia słów, opisać cech przedmiotów,możliwości ich zastosowania.
  • Mowa jest nieprawidłowa pod względem artykulacyjnym ( brak głosek s,z,c,dz, sz,ż,cz,dż).
  • Nie wymyśla samodzielnie zabaw.
  • Nie bawi się z dziećmi.
  • Nie rozróżnia prawej i lewej strony.
  • Nie potrafi rysować linii  pionowych, poziomych
  • Nie potrafi się samodzielnie ubrać.
 • Dziecka sześcioletniego:
  • Nie rozumie złożonych poleceń słownych.
  • W mowie czynnej nieprawidłowo używa wyrażeń przyimkowych (na,w,obok,za, pod itp.).
  • Nieprawidłowo wypowiada głoski: (sz,ż,cz,dż, r).
  • Nie potrafi samodzielnie w kolejności chronologicznej ułożyć historyki obrazkowej i jej opowiedzieć.
  • Ma trudności z rozumieniem tekstów odczytywanych przez dorosłego.
  • Ma nieopanowane czynności samoobsługowe ( jedzenie, mycie, ubieranie się, czynności higieniczne).
  • Nie potrafi kontrolować i wyrażać emocji ( łatwo wpada w złość, często reaguje płaczem, furią).
  • Nie potrafi skakać, stać na jednej nodze, jeździć na dwukołowym rowerze, rzucać piłką do celu, przejść po narysowanej linii.
  • Wykazuje trudności w koncentracji uwagi, szybko się rozprasza.
  • Panicznie boi się określonych przedmiotów, sytuacji, przejawia wzmożone napięcie lekowe.

Szanowni rodzice w przypadku zaobserwowania jakichkolwiek nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym waszego dziecka zapraszamy na konsultację do poradni.

Informację opracowali pracownicy PPP:

Anna Lepa – pedagog

Anna Wójcikiewicz- psycholog

Edyta Romaszko- logopeda