Kadra

Dyrektor

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Pedagog, nauczyciel dyplomowany

Pedagogika Specjalna 5-letnie studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim  w Katowicach

Terapia Pedagogiczna- studia Podyplomowe na Uniwersytecie Śląskim  w Katowicach;

Kurs Kwalifikacyjny z zakresu Organizacji i zarządzania oświatą- Galicyjskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie;

Certyfikat EEG Biofeedback I stopnia uzyskany w BioMed Neurotechnologie w diagnostyce i terapii we Wrocławiu;

Szkolenie QEEG a EEG Biofeedback ukończone w BioMed Neurotechnologie  w diagnostyce i terapii we Wrocławiu;

Kurs „ Sztuka mówienia” ukończony w Centrum Edukacji Medialnej  Polskiego Radia S.A. w Warszawie;

Czteroletnia kadencja Członka Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Małoposkim;

Ukończone kursy doskonalące dające certyfikaty do stosowania baterii testów do badania niepowodzeń i trudności szkolnych oraz specyficznych trudności w uczeniu się u dzieci i młodzieży. 

Psycholodzy

Nauczyciel mianowany, absolwentka psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz studiów podyplomowych z zakresu doradztwa zawodowego i pedagogiki. Terapeuta Biofeedback. Aktualnie w trakcie procesu certyfikacyjnego w ramach czteroletniej szkoły psychoterapii poznawczo-behawioralnej.

Uczestniczyła w licznych kursach i szkoleniach dotyczących diagnozy, terapii, coachingu, psychoedukacji, doradztwa, a także terapii biofeedback.

Zajmuje się diagnozą psychologiczną uczniów, jak również terapią, prowadzeniem warsztatów na terenie szkół, konsultacji dla rodziców, uczniów i nauczycieli.

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie czteroletniego szkolenia w ośrodku Ter-Cognitiva w Krakowie.

Absolwentka Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB). Prowadzi diagnozę psychologiczną i psychoterapię osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży z zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami nastroju oraz zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi. Udziela pomocy w zakresie trudności emocjonalnych, zaburzeń związanych ze stresem oraz osobom z trudnościami adaptacyjnymi.

Psycholog

Pedagodzy

Absolwentka Akademii Pedagogicznej im KEN w Krakowie na kierunku pedagogika społeczno-opiekuncza. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Doradztwa Zawodowego, Diagnozy i terapii pedagogicznej oraz Terapii SI. Posiada kwalifikacje do pracy jako tyflopedagog, surdopedagog oraz trener Treningu Zastępowania Agresji. Zajmuje się diagnozą pedagogiczną uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu, trudnościami w nauce, problemami emocjonalnymi oraz udziela porad zawodowych m.in. dla uczniów z problemami zdrowotnymi. Na terenie szkół prowadzi warsztaty i prelekcje z zakresu psychoedukacji, doradztwa zawodowego, profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Prowadzi także zajęcia terapeutyczne w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju.
Doświadczenie zdobywała także w pracy z dziećmi i młodzieżą jako wychowawca w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie jako doradca ds. osób niepełnosprawnych.

Wyznaczona do zastępowania Dyrektor PPP podczas nieobecności. Tyflopedagog, surdopedagog, diagnosta, terapeuta, nauczyciel dyplomowany

Absolwentka pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie oraz studiów podyplomowych z zakresu diagnozy i terapii dysleksji rozwojowej Uniwersytetu Marii – Curie Skłodowskiej w Lublinie. Posiada kwalifikacje z zakresu tyflopedagogiki i surdopedagogiki. Uczestniczyła w licznych szkoleniach. Jest trenerem Treningu Zastępowania Agresji.
Współautorka rozdziału „Przejawy trudności w uczeniu się matematyki u dzieci z dysleksją”, opracowanego na podstawie badań własnych, zamieszczonego w „Psychologii trudności arytmetycznych u dzieci. Doniesienia z badań” pod redakcją Urszuli Oszwy.
W Poradni zajmuje się diagnozą pedagogiczną, terapią, prowadzi warsztaty profilaktyczne i psychoedukacyjne dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Współtwórca i współorganizatorka grupy interdyscyplinarnej zrzeszającej przedstawicieli instytucji współpracujących z PPP na rzecz dobra dziecka i jego rodziny.

Pedagog, nauczyciel dyplomowany

Absolwentka Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Diagnozy i psychoprofilaktyki zagrożeń edukacyjnych – Akademia Pedagogicznej w Krakowie oraz studia podyplomowe Terapia pedagogiczna –PWSZ Nowy Sącz. Ukończyła liczne kursy i szkolenia z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej oraz profilaktyki. W Poradni zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną. Na terenie szkół prowadzi zajęcia warsztatowe z zakresu psychoedukacji oraz profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i rodziców oraz przesiewowe badania słuchu i wzroku.

Pedagog, nauczyciel mianowany

Absolwentka pedagogiki KUL w Lublinie. Studia podyplomowe: Terapia pedagogiczna i resocjalizacja – Uniwersytet Rzeszowski, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Sensomotoryczna Terapia Widzenia – Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie Ukończyła kursy i szkolenia z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej, diagnozy funkcjonalnej małego dziecka oraz profilaktyki i psychoedukacji m.in. SAPER, TZA, program rozwijający kompetencje wychowawcze „Szkoła dla Rodziców” I-III stopień. W Poradni zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną, wczesnym wspomaganiem rozwoju dzieci. W poradni prowadzi diagnozę i terapię pedagogiczną, w szkołach zajęcia warsztatowe z zakresu psychoedukacji i profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i rodziców.

Pedagog, socjoterapeuta, terapeuta pedagogiczny, nauczyciel dyplomowany

Ukończyła studia wyższe na kierunku pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, studia podyplomowe z zakresu socjoterapii oraz terapii pedagogicznej, a także liczne kursy i szkolenia dotyczące diagnozy przyczyn trudności szkolnych uczniów, w tym uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce, terapii pedagogicznej, socjoterapii, twórczego myślenia. Posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć doskonalących kompetencje wychowawcze „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.
W Poradni zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną uczniów oraz pracą z rodzicami, nauczycielami i przedstawicielami placówek i instytucji działających na rzecz dziecka i jego rodziny. Prowadzi zajęcia dla uczniów z zakresu terapii pedagogicznej (w tym trening ortograficzny), socjoterapii, trening twórczego myślenia. W szkołach prowadzi warsztaty dla uczniów, a także warsztaty i szkolenia dla rodziców i nauczycieli z zakresu psychoedukacji. Ponadto jest organizatorem Grupy wsparcia i sieci współpracy i samokształcenia dla terapeutów pedagogicznych oraz współorganizatorem Grupy interdyscyplinarnej.

Oligofrenopedagog, surdopedagog

Logopedzi

Logopeda, nauczyciel dyplomowany, absolwentka pedagogiki w Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Ukończyła sześciosemestralne studia specjalne z zakresu logopedii oraz logopedyczne studia podyplomowe na Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Posiada liczne szkolenia z zakresu diagnozy i terapii dzieci z różnorodnymi zaburzeniami mowy min. opóźnionym rozwojem mowy, niedokształceniem mowy o typie afazji, oligofazji, dyslaii. Ukończyła również szkolenia z zakresu wczesnej opieki logopedycznej oraz wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka.
W Poradni zajmuje się prowadzeniem diagnozy i terapii dzieci z zaburzonym i opóźniony rozwojem mowy oraz dzieci z wadami wymowy. Prowadzi również szkolenia i warsztaty dla nauczycieli przedszkoli i szkół oraz rodziców z zakresu wspomagania prawidłowego rozwoju mowy małego dziecka.

Neurologopeda, nauczyciel mianowany

Ukończyła studia magisterskie na kierunku filologia polska ze specjalnością nauczycielską, studia podyplomowe z zakresu logopedii, neurologopedii, a także liczne warsztaty, kursy, szkolenia dotyczące diagnozy i terapii logopedycznej ( m.in. dyslalii, opóźnionego rozwoju mowy, afazji, jąkania, zaburzeń mowy w autyzmie, niedosłuchu, upośledzeniu umysłowym).
 W Poradni zajmuje się diagnozą oraz indywidualną terapią logopedyczną dzieci i młodzieży. Prowadzi zajęcia usprawniające komunikację językową, zajęcia korygujące  wady wymowy oraz terapię logopedyczną z dziećmi z opóźnionym i zaburzonym rozwojem mowy. Współpracuje z logopedami z rejonu działania Poradni.

Kadra Filii PPP Biecz

Psycholog

Absolwentka psychologii – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, specjalizacja – psychologia pracy i psychologia wychowawcza. Nauczyciel dyplomowany. Ukończyła Studium Podyplomowe – kierunek „Terapia Psychopedagogiczna” na WSP Kraków oraz szereg szkoleń z zakresu diagnozy i profilaktyki, w tym również kurs kwalifikacyjny pt.”Nowoczesne zarządzanie i kierowanie oświatą”.
W poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, pomocą psychologiczną, prowadzi konsultacje dla rodziców i nauczycieli, warsztaty dla uczniów z zakresu m.in. skutecznej komunikacji, profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy i agresji. Na terenie szkół podstawowych realizuje badania przesiewowe (wykrywanie zaburzeń rozwojowych utrudniających naukę szkolną).

Doświadczony logopeda z wieloletnim stażem pracy, nauczyciel dyplomowany. Ukończyła oligofrenopedagogikę i Podyplomowe Studia Logopedyczne na WSP w Krakowie. Zajmuje się profilaktyką, diagnozą oraz terapią zaburzeń mowy. Pracuje z dziećmi i młodzieżą w różnym wieku, a w szczególności w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym. Prowadzi badania przesiewowe mowy i słuchu oraz konsultacje dla rodziców i nauczycieli na terenie Poradni, przedszkoli i szkół. Doskonali i wzbogaca swój warsztat pracy. W swojej długoletniej pracy zawodowej miała do czynienia z różnymi rodzajami zaburzeń i trudnościami w komunikacji językowej.

Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie na kierunku pedagogika społeczno – opiekuńcza. Ukończyła szkolenia dające uprawnienia do posługiwania się baterią testów w celu diagnozy przyczyn niepowodzeń i trudności szkolnych oraz specyficznych trudności w uczeniu się u dzieci i młodzieży.
Zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną dzieci oraz uczniów. Doświadczenie zdobywała w pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz jako wychowawca w bursie szkolnej.
Aktualnie kontynuuje studia podyplomowe: Zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD) – diagnoza, terapia, edukacja i wsparcie na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

Psycholog

Absolwentka psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Posiada kwalifikacje do prowadzenia Terapii Biofeedback (I). Uczestniczyła w licznych kursach i szkoleniach dotyczących diagnozy, terapii. Ukończyła roczny kurs Terapii Dzieci i Młodzieży w ujęciu poznawczo-behawioralnym oraz Kurs kwalifikacyjny wczesne wspomaganie rozwoju i edukacja uczniów autystycznych

Zajmuje się diagnozą psychologiczną dzieci w wieku od 0 do 6 roku życia, jak również terapią psychologiczną (indywidualną i grupową) konsultacjami i wsparciem. Prowadzi psychoedukację dla rodziców i nauczycieli.

Pracownicy administracji – PPP Gorlice

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Wydział Ekonomii – studia licencjackie na kierunku ekonomia oraz Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, Wydział Zarządzania i Marketingu – studia magisterskie na kierunku zarządzeni i marketing w zakresie zarządzania i administracji publicznej.

Posiada kwalifikacje do pracy w zawodzenie „Specjalista do spraw kadr i płac”.Ukończyła szereg szkoleń z zakresu prawa pracy, archiwum zakładowego, gospodarki kasowej.

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, Instytutu Ekonomicznego – wyższe studia zawodowe o specjalności administracja i  finanse sektora publicznego. Ukończyła szereg szkoleń z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej.

Pracownicy administracji – PPP Filia w Bieczu

Pracownicy obsługi - PPP Gorlice