Dział Małego Dziecka

OFERTA DLA DZIECI W WIEKU OD 0 – 3 LAT ORAZ

DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

PROPONUJEMY:

DLA DZIECI:

 • diagnozę (psychologiczną, logopedyczną, pedagogiczną) dzieci w wieku od 0 do7 lat; w tym w kierunku wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolu z uwagi na niepełnosprawność intelektualną, ruchowa, afazję, zaburzenia narządów zmysłu jak wzrok, słuch a także autyzm w tym zespół Aspergera, 
 • diagnozę psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną dzieci od 0-7 życia pod kątem wczesnego wspomagania,
 • diagnozę (psychologiczną, logopedyczną, pedagogiczną) dzieci w wieku przedszkolnym 
 • pogłębioną obserwację (psychologiczną, logopedyczną, pedagogiczną) funkcjonowania dziecka na terenie przedszkola, domu rodzinnego lub Poradni;
 • diagnozę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (w tym badania w kierunku przyspieszenia lub odroczenia obowiązku szkolnego);
 • kwalifikowanie dzieci do oddziałów integracyjnych lub specjalnych na terenie przedszkola;
 • diagnozę dominacji stronnej; 
 • badania przesiewowe dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne na terenie przedszkoli , szkół, 
 • terapię logopedyczną;
 • terapię indywidualną i grupową dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi oraz stymulacja ogólnorozwojowa
 • grupową terapię dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi z elementami W. Sherborne
 • zajęcia grupowe dla dzieci 3, 4 letnich z nieharmonijnym rozwojem psychoruchowym z elementami W. Sherborne;
 • grupową terapię dla dzieci 2- 3- letnich z opóźnionym lub zaburzonym rozwojem psychoruchowym w formie zabawowo-naśladowczej 
 • zajęcia grupowe dla dzieci 2 letnich z opóźnionym rozwojem psychoruchowym a w szczególności z opóźnionym rozwojem mowy.
 • prowadzenie Wczesnego Wspomagania Rozwoju na terenie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej dla dzieci 1 -7 lat (psycholog, pedagog, logopeda, rehabilitant). 

DLA RODZICÓW:

 • warsztatowe zajęcia psychologiczno-pedagogiczne dla rodziców 
 • indywidualne konsultacje psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne dla rodziców dzieci w wieku od 0 do 7 lat na terenie Poradni, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach 
 • spotkania informacyjno- szkoleniowe /warsztatowe dla rodziców (na terenie przedszkoli lub Poradni) 
 • konsultacje, zajęcia warsztatowe po badaniach przesiewowych.

DLA NAUCZYCIELI:

 • poradnictwo/konsultacje dla nauczycieli na terenie Poradni 
 • konsultacje odnośnie dzieci objętych na terenie naszej Poradni diagnozą i terapią psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną 
 • udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych; 
 • poradnictwo/konsultacje dla nauczycieli na terenie przedszkoli/Poradni po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby
 • warsztaty edukacyjne dla nauczycieli przedszkoli połączone z prezentacją nowości wydawniczych i pomocy dydaktycznych.

Osoby pracujące w dziale Małego Dziecka:

 mgr Anna Szostek – psycholog

 mgr Anna Lepa – pedagog

 mgr Edyta Romaszko – logopeda

 mgr Monika Trznadel – logopeda