Dział Małego Dziecka

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Gorlicach obejmuje swoją opieką dzieci w wieku od 0 do 7 lat oraz ich rodziców. Prowadzimy diagnozę i terapię dziecka, rodzicom i nauczycielom zapewniamy specjalistyczną pomoc psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną w formie doradztwa, działań profilaktycznych w środowisku dziecka oraz wsparcia. Służymy pomocą na terenie Poradni i poza nią np. w przedszkolu lub domu rodzinnym dziecka. Pomoc świadczona przez naszą placówkę jest bezpłatna. Dziecko można skierować do Poradni na wniosek rodziców.

OFERTA DLA DZIECI W WIEKU OD 0 – 3 LAT ORAZ DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

PROPONUJEMY:

DLA DZIECI

 • wczesną diagnozę (psychologiczną, logopedyczną, pedagogiczną) dzieci w wieku od 0 do 3 lat;
 • diagnozę psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną dzieci od 0-7 życia pod kątem wczesnego wspomagania,
 • diagnozę (psychologiczną, logopedyczną, pedagogiczną) dzieci w wieku przedszkolnym zał. nr 1
 • pogłębioną obserwację (psychologiczną, logopedyczną, pedagogiczną) funkcjonowania dziecka na terenie przedszkola, domu rodzinnego lub Poradni;
 • diagnozę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (w tym badania w kierunku przyspieszenia lub odroczenia obowiązku szkolnego);
 • kwalifikowanie dzieci do oddziałów integracyjnych lub specjalnych na terenie przedszkola;
 • diagnozę dominacji stronnej;
 • badania przesiewowe dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne na terenie przedszkoli , szkół, zał. nr 4
 • terapię logopedyczną;
 • terapię indywidualną i grupową dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi oraz stymulacja ogólnorozwojowa zał. nr 3
 • grupową terapię dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi z elementami W. Sherborne
 • zajęcia grupowe dla dzieci 3, 4 letnich z nieharmonijnym rozwojem psychoruchowym z elementami W. Sherborne;
 • zajęcia grupowe dla dzieci 2 letnich z opóźnionym rozwojem psychoruchowym a w szczególności z opóźnionym rozwojem mowy.
 • prowadzenie Wczesnego Wspomagania Rozwoju na terenie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej dla dzieci 1 -7 lat (psycholog, pedagog, logopeda, rehabilitant);

DLA RODZICÓW

 • grupa wsparcia dla rodziców dzieci z trudnościami
 • uczęszczających na zajęcia w PPP z opóźnionym i nieharmonijnym rozwojem psychoruchowym
 • grupa wsparcia dla rodziców dzieci 2- 3- 4 letnich z opóźnionym rozwojem psychoruchowym w tym mowy
 • warsztatowe zajęcia logopedyczne dla rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia ze względu na zaburzenia mowy
 • warsztatowe zajęcia psychologiczno-pedagogiczne dla rodziców
 • indywidualne konsultacje psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne dla rodziców dzieci w wieku od 0 do 7 lat na terenie Poradni, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach
 • spotkania informacyjno- szkoleniowe /warsztatowe dla rodziców (na terenie przedszkoli lub Poradni) zał. nr 2
 • konsultacje, zajęcia warsztatowe po badaniach przesiewowych

DLA NAUCZYCIELI:

 • poradnictwo/konsultacje dla nauczycieli na terenie Poradni
 • konsultacje odnośnie dzieci objętych na terenie naszej Poradni diagnozą i terapią psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną
 • udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych;
 • poradnictwo/konsultacje dla nauczycieli na terenie przedszkoli/Poradni po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby
 • warsztaty edukacyjne dla nauczycieli przedszkoli połączone z prezentacją nowości wydawniczych i pomocy dydaktycznych (tematyka w załączeniu zał. nr 5)