Grupa interdyscyplinarna

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Gorlicach jest inicjatorem cyklicznych spotkań grupy interdyscyplinarnej – przedstawicieli placówek i instytucji działających
w środowisku lokalnym na rzecz dziecka i jego rodziny.

W skład grupy wchodzą przedstawiciele szkół, przedszkoli, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, a także innych, oświatowych i pozaoświatowych instytucji, jak:

 • Centrum Opieki Nad Dzieckiem „Razem”
 • Pełnomocnik ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi Urzędu Miasta w Gorlicach
 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Biblioteka Pedagogiczna
 • Zespół Kuratorów Zawodowych ds. Rodzinnych i Nieletnich
 • Komenda Powiatowa Policji
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Środowiskowy Hufiec Pracy
 • Centrum Terapii Uzależnień
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 • miejskie ośrodki pomocy społecznej
 • Lokalne Centrum Wolontariatu
 • zakłady opieki zdrowotnej

Dzięki tym spotkaniom mamy możliwość wymiany zdań, konsultacji w szerszym gronie oraz podniesienia swoich kompetencji zawodowych poprzez szkolenia organizowane w ramach spotkań.

Osobami koordynującymi spotkania grupy są pedagodzy PPP w Gorlicach:
mgr Agnieszka Załęska i mgr Katarzyna Miazga