Opinie

Poradnia wydaje opinie na podstawie

Rozporządzenia MEN z dn. 1 lutego 2013 r.

w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

oraz

Rozporządzenia MEN z dn. 25 sierpnia 2017 r.

zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gorlicach z filią w Bieczu najczęściej wydaje opinie
w następujących sprawach:

 • wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej,
 • odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego,
 • spełniania przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub inną formą wychowania przedszkolnego,
 • spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą,
 • zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego,
 • objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej,
 • dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia,
 • specyficznych trudności w uczeniu się,
 • udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,
 • zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego / zindywidualizowanej ścieżki kształcenia,
 • przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy,
 • pierwszeństwa w przyjęciu ucznia do szkoły ponadgimnazjalnej ucznia z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia,
 • udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu  przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu,
 • braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych,
 • objęcia dziecka lub ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce,
 • inna opinia związana z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży.

 

Opinie wydaje się na pisemny wniosek rodzica dziecka (opiekuna prawnego) albo pełnoletniego ucznia, którego dotyczy opinia, w terminie nie dłuższym niż 30 dni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 60 dni, od dnia złożenia wniosku.

 

Poradnia wydaje również pisemne informacje o wynikach diagnozy przeprowadzonej
w Poradni.

 

Aby uzyskać opinię lub informację z Poradni należy:

 1. zgłosić dziecko do Poradni (osobiście lub telefonicznie)
 2. zgromadzić określone dokumenty (np. świadectwa szkolne, opinię ze szkoły, zeszyty szkolne dziecka, zaświadczenia lekarskie)
 3. zgłosić się z dzieckiem w wyznaczonym terminie/terminach na diagnozę psychologiczno-pedagogiczną i/lub logopedyczną do Poradni
 4. porozmawiać z psychologiem, pedagogiem i/lub logopedą po diagnozie dziecka (porada dotycząca pomocy dziecku, ustalenia związane z wydaniem opinii lub informacji)