Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju objęte są dzieci, które mają wydaną opinię o potrzebie Wczesnego Wspomagania ze względu na niedosłuch, niedowidzenie, niepełnosprawność intelektualną, niepełnosprawność ruchową, niepełnosprawność sprzężoną, a także autyzm.

Zajęcia odbywają się w Filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej znajdującej się w budynku na ul. Krakowskiej 5 (przy Szkole Podstawowej nr 5 w Gorlicach).

Każde dziecko objęte Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju odbywa zajęcia według indywidualnego harmonogramu przedstawianego rodzicom na początku roku szkolnego.

PROPONUJEMY:

DLA DZIECI:

  • diagnozę funkcjonalną (psychologiczno-pedagogiczną, logopedyczną, rehabilitacyjną)
  • indywidualną terapię psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, integrację sensoryczną, dogoterapię dzieci zgodnie z zaleceniami opinii o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju,
  • rehabilitację ruchową dzieci zgodnie z zaleceniami opinii o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju,

Aby dziecko otrzymało opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju należy:

  1. Zgłosić się do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i wypełnić wniosek o badanie dziecka dołączając posiadaną dokumentację lekarską oraz wyniki badań psychologicznych.
  2. Zgłosić się z dzieckiem na badanie psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne w wyznaczonym terminie.
  3. Po pełnej diagnozie dziecka  oraz analizie wyników  badań: psychologiczno- pedagogicznych, logopedycznych oraz załączonej dokumentacji lekarskiej zespół orzekający wydaję opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w przypadku stwierdzonej niepełnosprawności.