Informacja o samodzielnej pracy – dysl. SP

Gorlice, 2017–09–01

Informacja

o samodzielnej pracy uczniów szkoły podstawowej, kl. II  i III gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalnej,

którzy mają trudności z opanowaniem poprawnej ortograficznie pisowni

oraz o procedurze badań pod kątem dysleksji.

W przypadku gdy trudności ucznia dotyczą czytania i pisania, szczególną uwagę należy zwrócić na systematyczny trening czytania pod kontrolą osoby dorosłej oraz pracę z elementami terapii pedagogicznej na terenie szkoły lub poradni.

Uczeń zgłoszony do Poradni z trudnościami w poprawnym pisaniu powinien powtórzyć

i utrwalić zasady pisowni poprzez:

pracę z Zeszytem zasad ortograficznych (samodzielne zapisanie reguł ortograficznych, przykładów odnośnie każdej reguły oraz wyjątków od pewnych zasad ortograficznych)

samodzielne wykonywanie ćwiczeń ortograficznych.

Propozycje ćwiczeń ortograficznych:

Seria zeszytów „Ortograffiti” dla uczniów klas IV – VI (poziom pierwszy lub drugi)

Ortograffiti MIKS dla uczniów klas IV – VI (poziom pierwszy lub drugi)

„Dyktanda i zabawy ortograficzne” B. Włodarczyk

„Język polski – ćwiczenia. Ortografia łatwa i przyjemna” T. Droś, E. Roślik

„Ortografia w gimnazjum” A. Stypka

Pracując nad poprawną pisownią należy uwzględnić następujące zagadnienia:

pisownia wyrazów z „ó” i „u”,

pisownia wyrazów z „rz” i „ż”,

pisownia wyrazów z „ch” i „h”,

pisownia wyrazów z „ą”, „ę”, „on”, „om”, „en”, „em”,

pisownia wyrazów wielką i małą literą,

pisownia przeczenia „nie” z różnymi częściami mowy,

pisownia cząstek „-bym”, „-byś”, „-by”, „-byśmy”, „-byście”,

pisownia „i”, „j” wewnątrz i na końcu wyrazu,

pisownia przyimków z rzeczownikami i przymiotnikami.

Uczniowie z trudnościami w poprawnym pisaniu mogą uczestniczyć w zajęciach treningu ortograficznego na terenie tut. Poradni.

Ważne informacje odnośnie prowadzenia ćwiczeń:

proponujemy, aby uczeń wykonywał 1 – 2 ćwiczenia dziennie lub 2-3 razy w tygodniu, po uprzednim powtórzeniu zasad ortograficznych; jednym zagadnieniem ortograficznym powinien się zajmować 1 – 2 tygodnie,

ćwiczenia należy prowadzić systematycznie (najlepiej każdego dnia po 15 – 20 minut, zaznaczając daty ich wykonania),

przy trudnościach uczeń powinien zwracać się o pomoc do rodzica, nauczyciela,

ważne jest sprawdzanie poprawności wykonywanych ćwiczeń przez dorosłego, dlatego najlepiej pisać ołówkiem, aby w razie błędu móc wymazać i poprawić (nie należy podkreślać błędnie zapisanych wyrazów, a tylko zasygnalizować ich istnienie, polecając dziecku samodzielne ich odszukanie z wykorzystaniem słowniczka ortograficznego – wyrabia to nawyk autokorekty),

podczas pracy należy korzystać z aktualnego słownika ortograficznego,

trening ortograficzny powinien trwać około 9 miesięcy.

Efektem prowadzonej przez ucznia pracy nad poprawną pisownią jest:

utrwalenie znajomości zasad pisowni,

wytworzenie nawyku stałego przywoływania zasad ortograficznych podczas pisania,

utrwalenie nawyku stałego sprawdzania napisanego tekstu,

rozwój poczucia ODPOWIEDZIALNOŚCI za pisany tekst.

Badanie kontrolne w poradni  (po treningu ortograficznym)

Po zakończeniu pracy nad ortografią należy skontaktować się z Poradnią w celu wyznaczenia terminu kolejnej wizyty, w czasie której sprawdzana będzie znajomość zasad ortograficznych oraz przeprowadzone zostanie kontrolne badanie pedagogiczne i psychologiczne i wydana stosowna opinia.

Praca nad poprawną pisownią i znajomość zasad ortograficznych nie są równoznaczne z wydaniem opinii stwierdzającej dysleksję.

Na badanie do Poradni uczeń powinien przynieść:

wykonane ćwiczenia ortograficzne i zeszyt zasad,

zeszyty przedmiotowe z języka polskiego, historii lub przyrody z poprzednich lat nauki i aktualne,

świadectwo ukończenia poprzedniej klasy lub oceny z półrocza,

aktualną opinię nauczyciela o uczniu z trudnościami w czytaniu i pisaniu,

wyniki badań specjalistycznych (okulistycznych, laryngologicznych, neurologicznych), jeśli takie były wskazane.

Osoby prowadzące diagnozę dysleksji:

                                                                                    mgr Beata Mikruta – pedagog

mgr Ewa Nowak – psycholog             mgr Magdalena Witusik – pedagog

mgr Monika Rębisz – psycholog                                 mgr Agnieszka Załęska – pedagog                                                          mgr Zofia Przybyłowicz  – psycholog                          mgr Aleksandra Zając – pedagog

mgr Anna Szostek  – psycholog                                  mgr Katarzyna Miazga – pedagog

mgr Agnieszka Bukowska – psycholog                       mgr Agnieszka Haluch – pedagog

Potwierdzenie odbioru informacji przez Rodzica:……………………………………………………………………………

data podpis

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gorlicach

38 – 300 Gorlice, ul. Hallera 22     tel./fax 18 353 72 55

HYPERLINK „http://www.poradnia.gorlice.pl”www.poradnia-gorlice.pl     e-mail:  HYPERLINK „mailto:poradnia11@wp.pl” poradnia11@wp.pl

Rok szkolny 2017/18

________________________________________________________________________________________________

EMBED MS_ClipArt_Gallery