Dział szkół podstawowych

OFERTA  DLA  SZKÓŁ  PODSTAWOWYCH
I ODDZIAŁÓW GIMNAZJALNYCH

Nasza placówka obejmuje pomocą psychologiczno – pedagogiczną dzieci i młodzież szkolną, ich rodziców oraz nauczycieli. Współpracując z rodziną, szkołą i środowiskiem poszukujemy jak najlepszych rozwiązań problemów, z którymi Państwo się do nas zwracają.

Dzieci i młodzież można zgłaszać do Poradni na wniosek rodziców oraz dyrektora szkoły lub placówki (za zgodą rodziców dziecka/ucznia).

Proponujemy :

dla uczniów:

1. W zakresie diagnozy:

 • diagnozę psychologiczną,
 • diagnozę pedagogiczną,
 • diagnozę logopedyczną,
 • badania przesiewowe wzroku i słuchu w oparciu o programy komputerowe „Widzę”, „Słyszę”, „Mówię” na terenie Poradni i szkół,

2. W zakresie terapii, poradnictwa edukacyjnego i profilaktyki

a) dla kl. I – III

 • terapię logopedyczną – dla uczniów ze złożonymi zaburzeniami mowy,
 • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla uczniów z trudnościami w nauce czytania, pisania i matematyki na terenie Poradni
 • indywidualną terapię psychologiczną dla dzieci przejawiających zaburzenia w funkcjonowaniu emocjonalno – społecznym na terenie Poradni,
 • zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne na terenie Poradni,
 • terapię Biofeedback,
 • realizację warsztatów i programów profilaktycznych „Spójrz inaczej” na terenie szkół,

b) dla kl. IV – VII, II i III gimn.

 • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne na terenie Poradni,
 • trening ortograficzny dla uczniów z trudnościami w pisaniu na terenie Poradni,
 • trening ortograficzny z elementami zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne,
 • trening twórczego myślenia dla uczniów zdolnych,
 • indywidualną terapię psychologiczną dla dzieci przejawiających zaburzenia w funkcjonowaniu emocjonalno-społecznym na terenie Poradni,
 • zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne na terenie Poradni,
 • zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się na terenie szkół,
 • zajęcia warsztatowe z zakresu poradnictwa edukacyjnego na terenie szkół,
 • zajęcia warsztatowe z zakresu profilaktyki na terenie szkół,
 • terapia Biofeedback,

dla rodziców:

 • udział w spotkaniach z rodzicami,  zajęcia  warsztatowe, wykłady i prelekcje dla rodziców na terenie Poradni lub szkoły,
 • zajęcia Szkoły dla Rodziców,
 • indywidualne konsultacje i porady dla rodziców na terenie Poradni i szkół,
 • grupy wsparcia dla rodziców,

dla nauczycieli i pedagogów szkolnych:

 • udział pracowników Poradni w spotkaniach zespołów samokształceniowych i rad pedagogicznych w szkołach,
 • szkolenia dla nauczycieli (w formie warsztatów, wykładów i prelekcji),
 • grupa wsparcia dla terapeutów pedagogicznych oraz sieć współpracy i samokształcenia dla terapeutów pedagogicznych,
 • indywidualne konsultacje i porady na terenie szkół i Poradni (prosimy o pisemne lub telefoniczne zgłoszenie takiej potrzeby, co najmniej 2 tygodnie przed planowanym terminem spotkania),
 • grupa interdyscyplinarna

Osoby pracujące w dziale szkół podstawowych:

mgr Ewa Nowak – psycholog
mgr Monika Rębisz – psycholog
mgr Anna Szostek – psycholog
mgr Zofia Przybyłowicz – psycholog

mgr Beata Mikruta – pedagog
mgr Magdalena Witusik – pedagog
mgr Agnieszka Załęska – pedagog
mgr Katarzyna Miazga – pedagog
mgr Aleksandra Zając – pedagog