Zasady udziału dzieci w zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gorlicach podczas epidemii

Zasady udziału dzieci w zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gorlicach podczas epidemii

 1. Terapeuci prowadzą stacjonarne zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z dziećmi, których rodzice wyrażają na to zgodę, w warunkach sanitarnych zgodnych z rekomendacjami GIS i MEN.
 2. Pracownicy pedagogiczni podczas pracy z dzieckiem zobowiązani są do noszenia przyłbicy, maseczki i rękawiczek zapewnionych przez pracodawcę. Logopedzi – ze względu na charakter swojej pracy – zobowiązani są do noszenia przyłbicy, rękawiczek oraz do korzystania z przesłony z plexi.
 3. Pracownicy kilkakrotnie w ciągu dnia pracy dezynfekują dłonie środkiem odkażającym.
 4. Pracownik pedagogiczny przyjmujący dziecko:
  1. mierzy mu temperaturę przy wejściu do poradni – temperatura ciała powinna być w normie tzn. nie przekraczać 36,6o C – w razie podwyższonej temperatury dziecko nie może być przyjęte na zajęcia,
  2. ankietuje rodzica następującymi pytaniami:
   1. czy dziecko ma kontakt z osobą pracującą za granicą, która nie jest objęta przepisami o kwarantannie?
   2. czy dziecko jest chore?
   3. czy dziecko miało kontakt z osobami chorymi na COVID-19?
   4. w razie odpowiedzi twierdzącej na którekolwiek z w/w pytań, dziecko nie może być przyjęte na badanie,
  3. dba o to, żeby dziecko wchodzące do poradni miało założoną mu przez rodzica maseczkę lub przyłbicę i zdezynfekowało ręce środkiem do dezynfekcji zapewnionym przez poradnię przy wejściu do niej lub miało założone rękawiczki jednorazowe (obowiązek noszenia osłony ust i nosa nie dotyczy dzieci poniżej 4 r.ż. oraz dzieci, które nie mogą tego robić z uwagi na stan zdrowia),
  4. umożliwia dziecku przemieszczanie się wprost do sali zajęć. Dziecko nie oczekuje w poczekali przed, w trakcie i po zajęciach.
 5. Jeżeli w trakcie trwania zajęć pracownik zauważy u dziecka objawy chorobowe, to niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie rodzica dziecka i zobowiązuje go do natychmiastowego odebrania dziecka z zajęć oraz zgłoszenia się do najbliższego oddziału zakaźnego.
 6. W razie potrzeby dziecko lub rodzic korzysta z toalety dla klientów.
 7. Rodzic nie oczekuje w poczekalni.
 8. Jeżeli konieczna jest obecność rodzica podczas zajęć terapeutycznych ma on mierzoną temperaturę ciała oraz jest ankietowany tak samo, jak jego dziecko. W przypadku podwyższonej temperatury lub twierdzącej odpowiedzi na pytania ankiety rodzic nie może być przyjęty wraz z dzieckiem na zajęcia.
 9. Rodzic ma obowiązek noszenia maseczki zakrywającej usta i nos lub przyłbicy i zdezynfekowania dłoni przy wejściu do sali zajęć.
 10. W ciągu jednego dnia, w jednym pomieszczeniu przyjmowane jest tylko jedno dziecko ze swoim rodzicem lub bez niego.
 11. Podczas zajęć należy zachować odległość 2 m od dziecka i rodzica.
 12. Podczas zajęć pracownik – w razie potrzeby – korzysta z przesłony z plexi.
 13. Do zajęć wyznaczone są dwa gabinety w przyziemiu.
 14. Po zajęciach, o umówionej przez terapeutę porze, rodzic odbiera dziecko z poradni w drzwiach wejściowych.
 15. Każdorazowo w kontakcie z pracownikiem poradni rodzic powinien mieć założoną maseczkę lub przyłbicę.