Oferta: PPP Gorlice

Wczesne wspomaganie rozwoju

Rejon działania: Miasto Gorlice Gminy: Gorlice (z wyłączeniem Kobylanki, Klęczan), Bobowa, Dominikowice, Łużna, Moszczenica, Ropa, Sękowa, Uście Gorlickie Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju objęte są dzieci, które mają wydaną opinię o potrzebie Wczesnego Wspomagania ze względu na niedosłuch, niedowidzenie, niepełnosprawność intelektualną, niepełnosprawność ruchową, niepełnosprawność sprzężoną, a także autyzm. Zajęcia odbywają się w Filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej znajdującej się w...

zobacz

Dział Małego Dziecka

OFERTA DLA DZIECI W WIEKU OD 0 – 3 LAT ORAZ DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM PROPONUJEMY: DLA DZIECI: diagnozę (psychologiczną, logopedyczną, pedagogiczną) dzieci w wieku od 0 do7 lat; w tym w kierunku wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolu z uwagi na niepełnosprawność intelektualną, ruchowa, afazję, zaburzenia narządów zmysłu jak wzrok, słuch a także autyzm...

zobacz

Dział szkół podstawowych

DLA UCZNIÓW: w zakresie diagnozy: diagnozę psychologiczną, diagnozę pedagogiczną, w tym diagnozę potrzeb i trudności dzieci z wadami wzroku i słuchu oraz z autyzmem, diagnozę logopedyczną,badania przesiewowe wzroku i słuchu w oparciu o programy komputerowe „Widzę”, „Słyszę”, „Mówię”, opiniowanie i orzekanie w zakresie terapii, poradnictwa edukacyjnego i profilaktyki (Zał. nr 1, Zał. nr 2 i Zał. nr 3):...

zobacz

Dział szkół ponadpodstawowych

OFERTA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH PROPONUJEMY: Dla uczniów na terenie Poradni: diagnozę psychologiczną, diagnozę pedagogiczną, poradnictwo edukacyjno-zawodowe indywidualne i grupowe, indywidualne rozmowy psychologiczne, indywidualną terapię Biofeedback , działalność profilaktyczną oraz konsultacje. na terenie szkoły: poradnictwo edukacyjne, działalność profilaktyczną. Dla nauczycieli indywidualne konsultacje na terenie poradni i szkół dotyczące młodzieży wymagającej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, działalność informacyjno-szkoleniową Dla...

zobacz

OFERTA Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

PROPONUJEMY: DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH: na terenie Poradni: diagnoza psychologiczna i pedagogiczna uczniów klas VIII mająca na celu ukierunkowanie zawodowe: uczniów z trudnościami w wyborze zawodu i dalszego kierunku kształcenia, uczniów z wadami fizycznymi i przewlekłymi schorzeniami, uczniów zmuszonych do zmiany szkoły ze względu na stan zdrowia, indywidualne i grupowe badanie uczniów klas VIII pod...

zobacz

Oferta logopedyczna

OFERTA GABINETU LOGOPEDYCZNEGO PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W GORLICACH  PROPONUJEMY: DLA DZIECI: wspieranie rozwoju dziecka młodszego i ucznia  poprzez: diagnozę logopedyczną małych dzieci z opóźnionym lub zaburzonym rozwojem mowy, diagnozę logopedyczną dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym,  indywidualną terapię logopedyczną dzieci 2,3,4 letnich z opóźnionym lub zaburzonym rozwojem mowy nieobjętych zajęciami logopedycznymi na terenie przedszkoli, terapię logopedyczną ...

zobacz

Grupa interdyscyplinarna

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Gorlicach jest inicjatorem cyklicznych spotkań grupy interdyscyplinarnej – przedstawicieli placówek i instytucji działających w środowisku lokalnym na rzecz dziecka i jego rodziny. W skład grupy wchodzą przedstawiciele szkół, przedszkoli, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, a także innych, oświatowych i pozaoświatowych instytucji, jak: Centrum Opieki Nad Dzieckiem „Razem” Pełnomocnik ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi Urzędu...

zobacz