RODO

Ogólna informacja Administratora o przetwarzaniu danych osobowych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gorlicach

W związku z realizacją wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,  Dz. Urz. UE nr 119 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej rozporządzeniem 2016/679 lub RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gorlicach, reprezentowana przez Dyrektor placówki, mająca siedzibę w Gorlicach przy ul. Hallera 22, 38-300 Gorlice oraz filię w Bieczu przy ul. Parkowej 1,  38-340 Biecz, tel. 18 353 72 55, 13 447 12 68, e – mail: poradnia11@poradnia-gorlice.pl.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Dorota Myszkowska-Janik, z którą w celu realizacji swoich praw wynikających z RODO może się Pani/Pan skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@powiatgorlicki.pl, tel. 533 369 636. 
 3. Zastępcą Inspektora Ochrony Danych jest Łukasz Dziuban, z którym można się skontaktować w czasie nieobecności Inspektora Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: l.dziuban@powiatgorlicki.pl lub tel. 0 18 354 87 85.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a, b, c oraz art. 9 ust. 2 lit. , b, h rozporządzenia 2016/679 w celu realizacji zadań oświatowych i statutowych placówki oraz na podstawie udzielonej zgody lub na podstawie umowy, której Pani/Pan jest stroną.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu wycofania zgody albo  zrealizowania umowy, a po tym okresie dla celów archiwalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. W granicach określonych prawem przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych i ich sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych, żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ze względu na szczególną sytuację, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli przetwarzanie danych naruszałoby przepisy RODO. 
 8. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane przetwarzane są na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 10. Pani/Pana dane osobowe  nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 11. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Administrator danych