Doradztwo zawodowe

PROPONUJEMY:

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

na terenie szkoły

 • warsztaty dla uczniów klasy VII i VIII szkoły podstawowej – zał. nr.1a.

na terenie Poradni:

 • diagnoza psychologiczna i pedagogiczna uczniów klas VIII mająca na celu ukierunkowanie zawodowe:
 • uczniów z trudnościami w wyborze zawodu i dalszego kierunku kształcenia,
 • uczniów z wadami fizycznymi i przewlekłymi schorzeniami,
 • uczniów zmuszonych do zmiany szkoły ze względu na stan zdrowia,
 • indywidualne i grupowe badanie uczniów klas VIII pod kątem zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych,
 • udzielanie informacji o szkołach na terenie naszego województwa i regionu oraz o kierunkach i warunkach przyjęć do tych szkół,
 • udzielanie porad i konsultacji bez badań,

na terenie szkół:

 • udzielanie informacji o zawodach i specjalnościach,
 • warsztaty dla uczniów– zał. nr.1a,
 • konsultacje w Punktach Konsultacyjnych dla uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów mających problemy zdrowotne,
 • udzielanie informacji o szkołach na terenie naszego województwa i regionu oraz o kierunkach i warunkach przyjęć do tych szkół,
 • porady zawodowe dla uczniów , których stan zdrowia stwarza ograniczenia w wyborze zawodu,
 • udzielanie porad i konsultacji bez badań,

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

na terenie Poradni:

 • badanie uczniów mające na celu ukierunkowanie zawodowe,
 • konsultacje dla maturzystów,
 • udzielanie informacji o ofertach wyższych uczelni oraz szkół policealnych.

na terenie szkół:

 • warsztaty aktywizujące wybór zawodu – zał. nr 1b,
 • grupowe zajęcia zawodoznawcze– zał. nr 1b.
 • konsultacje dla maturzystów.

DLA RODZICÓW

na terenie szkół:

 • udzielanie informacji o zawodach, drogach uzyskiwania kwalifikacji zawodowych oraz potrzebach rynku pracy,
 • prowadzenie działalności informacyjno-szkoleniowej – zał. nr 2,

DLA NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW I PEDAGOGÓW NA TERENIE PORADNI I SZKÓŁ

 • sieć współpracy i samokształcenia – zał. nr 3,
 • spotkania informacyjno- szkoleniowe – zał. nr 3
 • możliwość kontaktu z doradcą zawodowym poprzez mail – doradca.poradnia.gorlice@onet.pl.