OFERTA Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

PROPONUJEMY:

 1. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:
  1. na terenie Poradni:
   1. diagnoza psychologiczna i pedagogiczna uczniów klas VIII mająca na celu ukierunkowanie zawodowe:
    1. uczniów z trudnościami w wyborze zawodu i dalszego kierunku kształcenia,
    2. uczniów z wadami fizycznymi i przewlekłymi schorzeniami,
    3. uczniów zmuszonych do zmiany szkoły ze względu na stan zdrowia,
   2. indywidualne i grupowe badanie uczniów klas VIII pod kątem zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych,
   3. udzielanie informacji o szkołach na terenie naszego województwa i regionu oraz o kierunkach i warunkach przyjęć do tych szkół,
   4. udzielanie porad i konsultacji bez badań,
  2. na terenie szkół:
   1. udzielanie informacji o zawodach i specjalnościach,
   2. warsztaty dla uczniów,
   3. konsultacje w Punktach Konsultacyjnych dla uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów mających problemy zdrowotne,
   4. udzielanie informacji o szkołach na terenie naszego województwa i regionu oraz o kierunkach i warunkach przyjęć do tych szkół,
   5. porady zawodowe dla uczniów , których stan zdrowia stwarza ograniczenia w wyborze zawodu,
   6. udzielanie porad i konsultacji bez badań,

 2. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
  1. na terenie Poradni
   1. badanie uczniów mające na celu ukierunkowanie zawodowe,
   2. konsultacje dla maturzystów,
   3. udzielanie informacji o ofertach wyższych uczelni oraz szkół policealnych.
  2. na terenie szkół:
   1. warsztaty aktywizujące wybór zawodu,
   2. grupowe zajęcia zawodoznawcze,
   3. konsultacje dla maturzystów
 3. DLA RODZICÓW
  1. na terenie szkół:
   1. udzielanie informacji o zawodach, drogach uzyskiwania kwalifikacji zawodowych oraz potrzebach rynku pracy,
   2. prowadzenie działalności informacyjno-szkoleniowej.

 4. DLA NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW I PEDAGOGÓW NA TERENIE PORADNI I SZKÓŁ
  1. sieć współpracy i samokształcenia 
  2. spotkania informacyjno- szkoleniowe 
  3. możliwość kontaktu z doradcą zawodowym poprzez mail – doradca.poradnia.gorlice@onet.pl.

Osoby prowadzące dział Doradztwa Zawodowego:

mgr Agnieszka Haluch – pedagog, doradca zawodowy